REGLEMENT VISCLUB DE KALFSKOPPEN 

(Zoals vastgesteld op de ledenvergadering de dato 18 maart 2022)

1.

Het maximale aantal leden is vastgesteld op 30 personen.
Bij meer gegadigden om lid te worden, wordt een reservelijst ingesteld.

2.

De contributie bedraagt €30,00 per persoon per seizoen.

3.

De prijs voor het barbecueën of lopend buffet bedraagt €15,00 per persoon.

4.

De contributie inclusief de betaling voor de barbecue dient voor de eerste wedstrijd te zijn overgemaakt op banknummer: NL70RABO0319 412423 bij de Rabobank: te Delft, ten name van Visclub de Kalfskoppen.

5.

Mocht iemand niet in de gelegenheid zijn de feestavond bij te wonen, dan zal de penningmeester terstond het barbecuegeld op de rekening van betrokkene terugstorten.

6.

Het bestuur stelt de visdata vast. Deze data staan vanaf dat moment vast voor het hele seizoen, behoudens uitzonderingen.

7.

Bij verhindering dient men zich uiterlijk 20:00 uur op de donderdagavond voor een wedstrijd bij de bestuursleden, betrokken bij het uitzetten van de visstekken, of de secretaris af te melden.

8.

Indien men zich tijdig afmeldt voor een wedstrijd, krijgen de betrokkenen het aantal punten van het aantal leden. Bij niet (tijdig) afmelden krijgt men 10 strafpunten boven op het aantal punten van het aantal leden.

9.

Trekking kantnummers: de nummers worden getrokken voor de wedstrijd. De eerste twee nummers die getrokken worden, zijn voor de uitzetters. Dat gebeurt door een neutraal persoon.

10.

Indien er iemand te laat komt moet hij /zij alsnog een nummer trekken bij het bestuurslid, die de nummers in zijn bezit heeft.

11.

Er wordt gevist met 1 hengel waarvan de lengte en de hengelkeuze vrij zijn. Technische- en/of mechanische hulpmiddelen en/of boten zijn niet toegestaan.

12.

In aanvulling op artikel 11 is het ook verboden om met meer dan één hengel / tuig in het water te liggen.
Het al dan niet daadwerkelijk vissen met extra hengels c.q. tuigen doet niet ter zake.
Het slechts (bij)voeren met bijvoorbeeld een Feeder is derhalve niet toegestaan indien er al met een ander tuig gevist wordt.

13.

Bij constatering van het hebben van meer hengels c.q. tuigen in het water is deze feitelijke constatering afdoende voor het bestuur tot het nemen van maatregelen.

14.

Er mag niet gevist en gevoerd worden met gekleurde maden, "verse de vase" (muggenlarven) en rood gekleurd voer.

15.

Van 1 april tot en met de laatste zaterdag in mei is het verboden om te vissen en te voeren met alle niet door de minister aangewezen aassoorten. In die periode is het dus verboden om met vlees (of andere slachtproducten), dood visje, stukje vis en alle soorten kunstaas (met uitzondering van kunstvliegjes kleiner dan 2@frac12; cm) te vissen en te voeren.

16.

Met ingang van visseizoen 2014 wordt het gebruik van een leefnet conform de zogenaamde leefnetcode van Sportvisserij Nederland nadrukkelijk geadviseerd en vanaf visseizoen 2015 verplicht gesteld tijdens onze wedstrijden.

17.

Het bestuur kan bij constatering van een overtreding genoemd in de artikelen 11 tot en met 16 besluiten tot het opleggen van een straf van maximaal 50 punten boven op de jaar einduitslag.

18.

Men moet in het bezit zijn van een geldige vispas. Als men bij controle geen geldige vispas kan tonen, is men daarvoor zelf verantwoordelijk.

19.

Er mag pas na het startsignaal, gevoerd en gevist worden.

20.

Tijdens de pauze moeten de hengels geheel uit het water zijn. Wel mag men een nieuw tuigje aanzetten, uitloden of peilen en voeren.

21.

Wanneer iemand hulp nodig heeft, mag er geholpen worden, bijvoorbeeld bij het scheppen van de vis.

22.

De gevangen vis wordt door of namens het bestuur gewogen.

23.

Van de acht wedstrijden, vervallen de drie slechtste voor de einduitslag.

24.

Het laagste puntenaantal bepaalt de uiteindelijke eindwinnaar.

25.

Bij een gelijk punten aantal bepaald het gewicht, van alle tijdens de acht georganiseerde wedstrijden gevangen vis, de uiteindelijke onderlinge uitslag.

26.

In bijzondere gevallen kan het bestuur van het reglement, i.v.m. haar moverende redenen, afwijken

27.

Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een ledenvergadering.

28.

De ledenvergadering stelt de Privacyverklaring van de Visclub de Kalfskoppen vast.

29.

Door lid of adspirant lid te worden of blijven van de Visclub de Kalfskoppen, gaan leden en adspirant leden stilzwijgend akkoord met verwerking conform de Privacyverklaring van de Visclub de Kalfskoppen van hun persoonsgegevens.

 

 

 

Opgemaakt door Carel Piguillet op 19 maart 2022